Právne upozornenia

Tieto webové stránky obsahujú všeobecné informácie o HELIOS HRVATSKA d.o.o. a o jej partnerských spoločnostiach, o činnosti spomínaných spoločností. Upozornenie sa vzťahuje na všetkých návštevníkov týchto webových stránok; prosím, prečítajte si ho pozorne. Použitím užívateľ potvrdzuje, že akceptuje podmienky uvedené v tomto dokumente a s podmienkami súhlasí.

Všeobecné podmienky


Údaje o spoločnostiNázov spoločnosti: HELIOS HRVATSKA d.o.o.
Evidenčné číslo: 080414654
IČO: 51925436571
Sídlo: Zagreb
Obchodná adresa: Radnička cesta 173D
Telefónne číslo: +385 (0)1 2410 666
Fax: +385 (0)1 2405 512
E-mail: [email protected]

Právne upozornenie

Všetky práva vyhradené. Toto upozornenie sa vzťahuje na domovskú stránku a všetky podstránky webových stránok z . Všetky informácie a materiály (texty a obrázky) na webových stránkach sú chránené autorským právom a právami s ním súvisiacim a/alebo obchodnými právami, ktoré vlastní HELIOS HRVATSKA d.o.o. a/alebo jej pridružené spoločnosti. Užívatelia môžu používať webové stránky výhradne k osobným a nie obchodným účelom. Používanie webových stránok na akékoľvek iné účely, hlavne pre komerčné účely, je striktne zakázané.

Obmedzené použitie informácie a materiálu

Všetky informácie a materiály (texty a obrázky) zverejnené na webových stránkach sa môžu použiť len na nekomerčné účely, pričom sa zachovajú všetky už uvedené právne upozornenia o autorských právach a ich pridružených právach a/alebo obchodných právach. Spomenuté informácie a materiály nesmú byť kopírované, reprodukované, alebo inak distribuované na komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu od HELIOS HRVATSKA d.o.o. a/alebo jej pridružených spoločností.

Každá reprodukcia obsahu webových stránok alebo jej časti musí byť označená logom HELIOS HRVATSKA d.o.o. v súlade s pravidlami podnikovej identity - všetky práva vyhradené. Webové stránky taktiež obsahujú informácie o tretích stranách a spojení na webové stránky tretích strán, pričom HELIOS HRVATSKA d.o.o. nie je zodpovedná za ich obsah, ani nemôže v tejto súvislosti ponúknuť žiadne záruky. V prípade návštevy a používania týchto spomínaných pridružených webových stránok prostredníctvom odkazov je zodpovednosť HELIOS HRVATSKA d.o.o. úplne vylúčená.

HELIOS HRVATSKA d.o.o. môže toto právne upozornenie kedykoľvek zmeniť, pričom pre svojich užívateľov by malo byť zaväzujúce v aktuálnej forme; preto sa užívateľom odporúča, aby sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom pri každej návšteve webovej stránky . Používanie webovej stránky v rozpore s týmito pravidlami je zakázané. Používateľ, ktorý využíva webovú stránku v rozpore s týmito pravidlami, je plne zodpovedný za svoje činy.

Obmedzená zodpovednosť

Všetky informácie a materiály na slúžia len na informačné účely. HELIOS HRVATSKA d.o.o. sa zaväzuje poskytovať na webových stránkach presné , aktualizované a úplné údaje, ich presnosť a úplnosť však nemôže zaručiť a nenesie v tomto ohľade žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia používajú webové stránky a ich obsah na svoju vlastnú zodpovednosť. HELIOS HRVATSKA d.o.o. a ani žiadna iná právnická či fyzická osoba, ktorá prispela ku vzniku alebo dizajnu webovej stránky, alebo stále spolupracuje s jej aktualizáciami, nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ku ktorým môže dôjsť počas prístupu, používaním alebo neschopnosti použiť informácie na týchto webových stránkach, ani za akýkoľvek druh chýb či nedostatočné informácie v ich obsahu.

HELIOS HRVATSKA d.o.o. nie je zodpovedná za škodu (vrátane škôd spôsobených vírusmi), ktorá môže vzniknúť užívateľovi na jeho softwéri, mobilnom telefóne alebo na akomkoľvek druhu zariadenia a/alebo aplikácii, ktorá bola použitá na prístup na webovú stránku, v dôsledku návštevy webových stránok alebo jej používaním. Taktiež HELIOS HRVATSKA d.o.o. nenesie zodpovednosť za akýkoľvek iný druh škody ku ktorému môže dôjsť v dôsledku používania, alebo neschopnosti používať webové stránky . HELIOS HRVATSKA d.o.o. si vyhradzuje právo na zmenu webových stránok kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom a bez ohľadu na dôvod, bez predchádzajúceho upozornenia a nenesie žiadnu zodpovednosť za následky týchto zmien.