Právní upozornění

Tyto webové stránky obsahují všeobecné informace o HELIOS HRVATSKA d.o.o. a jejích přidružených společnostech, činnosti zmíněných společností a jejich produktech. Upozornění se vztahuje na všechny návštěvníky těchto webových stránek; pozorně si ho, prosím, pročtěte. Použitím webových stránek uživatel potvrzuje, že akceptuje podmínky uvedené v tomto dokumentu a souhlasí s nimi.

Všeobecné obchodní podmínky


Údaje o společnosti

Název společnosti: HELIOS HRVATSKA d.o.o.
Registrační číslo: 080414654
DIČ: 51925436571
Sídlo: Zagreb
Obchodní adresa: Radnička cesta 173D
Telefon: +385 (0)1 2410 666
Fax: +385 (0)1 2405 512
E-mail:


Právní upozornění

Všechna práva vyhrazena. Upozornění se týká domovské stránky a všech podstránek webových stránek . Veškeré informace a materiály (texty a obrázky) na webových stránkách jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími a/nebo právy průmyslového vlastnictví společnosti HELIOS HRVATSKA d.o.o. a/nebo jejích přidružených společností. Uživatelé mohou používat webové stránky výhradně k osobním, a ne obchodním účelům. Použití webových stránek jakýmkoli jiným způsobem, zejména pro komerční účely, je zakázáno.

Omezené použití informací a materiálů

Veškeré informace a materiály (texty a obrázky) zveřejněné na webových stránkách lze použít pouze pro nekomerční účely, a při dodržení všech uvedených varování vztahujících se k autorským právům a právům s nimi souvisejícím a/nebo právům průmyslového vlastnictví. Zmíněné informace a materiály nelze kopírovat, reprodukovat či jinak šířit pro komerční účely bez výslovného písemného povolení od společnosti HELIOS HRVATSKA d.o.o. a/nebo jejích přidružených společností.

Každá reprodukce obsahu webových stránek nebo jejich částí musí být označena logem HELIOS HRVATSKA d.o.o. v souladu s pravidly firemní identity – všechna práva vyhrazena. Webové stránky také obsahují informace o třetích stranách a spojení na webové stránky třetích stran, a v takovém případě není společnost HELIOS HRVATSKA d.o.o. odpovědná za jejich obsah a nemůže v tomto ohledu poskytovat žádné záruky. V případě návštěvy a používání zmíněných webových stránek prostřednictvím odkazů je odpovědnost společnosti HELIOS HRVATSKA d.o.o. zcela vyloučena.

HELIOS HRVATSKA d.o.o. může toto právní upozornění kdykoli změnit, přičemž pro uživatele by mělo být zavazující v aktuálně platné formě; proto uživatelům doporučujeme se s jeho obsahem důkladně seznámit při každé návštěvě webových stránek . Používání webových stránek v rozporu se zde uvedenými pravidly je zakázáno. Uživatel, který použije webové stránky v rozporu se zde uvedenými pravidly, je za své činy plně odpovědný.

Omezená odpovědnost

Veškeré informace a materiály na webových stránkách jsou pouze informativní povahy. HELIOS HRVATSKA d.o.o. se zavazuje poskytovat na webových stránkách přesné, aktualizované a úplné údaje, jejich přesnost a úplnost však nemůže zaručit a nenese v tomto ohledu žádnou odpovědnost.

Uživatelé používají webové stránky a na nich zveřejněný obsah na svou vlastní odpovědnost. HELIOS HRVATSKA d.o.o. ani žádná jiná právnická či fyzická osoba, která přispívá k tvorbě a vzhledu webových stránek nebo spolupracuje na jejich aktualizaci, není odpovědná za případné škody, ke kterým může dojít během přístupu, používání nebo neschopnosti používat informace na těchto webových stránkách, ani za jakékoli chyby či nedostatečné informace v jejich obsahu.

HELIOS HRVATSKA d.o.o. není odpovědná za škody (včetně škod způsobených viry), které může uživatel utrpět na svém softwaru, mobilním telefonu či jiném zařízení a/nebo aplikaci používaných k přístupu na zmíněné webové stránky v důsledku návštěvy webových stránek nebo jejich používání. HELIOS HRVATSKA d.o.o. navíc není odpovědná za jakýkoli jiný typ škody, k níž může dojít v důsledku používání nebo neschopnosti používat webové stránky . HELIOS HRVATSKA d.o.o. si kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez ohledu na důvod vyhrazuje právo na změnu webových stránek bez předchozího upozornění, a nenese odpovědnost za žádné následky těchto změn.