Podmienky o ochrane osobných údajov

Skupina Helios (ďalej ako: prevádzkovateľ kontakt: Radnička cesta 173D, Zagreb, e-mail: rešpektuje súkromie našich používateľov a zaväzuje sa chrániť osobné údaje, ktoré získala prostredníctvom on-line formulárov v súlade s príslušnými zákonmi.

Na určitých miestach našich webových stránok nám môžu užívatelia poskytnúť ich osobné údaje (meno, adresa, e-mail, atď.) V Skupine Helios budeme používať a uchovávať osobné údaje iba k účelom, ku ktorým sme osobné údaje obdržali, alebo kým nebude stiahnutý súhlas o ich používaní. S pomocou zodpovedajúcich technických a organizačných postupov na zabezpečenie osobných údajov zabránime neoprávnenému prístupu k osobným údajom alebo ich prezradeniu.

V prípade, že užívateľ na našich webových stránkach vyplnil kontaktný formulár, budeme poskytnuté informácie využívať iba na účely korešpondencie. Pokiaľ nám však užívateľ nechce poskytnúť svoje kontaktné informácie, potom bohužiaľ nebudeme schopný odpovedať na jeho dotaz.

Skupina Helios môže zveriť niektoré úlohy súvisiace so spracovaním osobných údajov zmluvným partnerom, s ktorými má Zmluvu o spracovaní osobných údajov. Títo partneri môžu spracovať dané údaje v mene spoločnosti Helios iba na vyššie uvedené účely a to v súlade s platnou legislatívou. Ak skupina Helios používa nástroje softwaru, alebo uchováva osobné dáta na serveroch mimo Európskej Únie na iné účely, používa ako súčasť zmluvy s poskytovateľom tieto schválené štandardné zmluvy.

Používateľ môže od skupiny Helios kedykoľvek požadovať prístup ku svojim údajom, ich úpravu (a v tomto ohľade taktiež prerušenie ich spracovania), prenositeľnosť údajov (v prípade osobného súhlasu alebo zmluvy) alebo vymazanie svojich osobných údajov (toto sa nevzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na účely zmluvy počas doby jej platnosti). Používateľ môže kedykoľvek zrušiť poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov alebo vzniesť námietku proti používaniu údajov na reklamné účely. Ak si užívateľ tak želá urobiť, musí poslať upozornenie s predmetom: GDPR – Floor Expert – Slovakia na našu e-mailovú adresu: alebo zaslaním na adresu: Helios Hrvatska d.o.o. (Floor Expert - GDPR), Radnička cesta 173D, Zagreb. Odvolanie tohto súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré sa vykonalo na základe jeho súhlasu až po jeho zrušenie. Každá dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že spracovanie jej osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi má taktiež právo podať sťažnosť Komisárovi pre informácie.